• เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปี 2
  • แจ้งความประสงค์ว่าผู้จัดสอบจะดำเนินการนำนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาด้วยตนเอง