คำอธิบายรายวิชา

หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาวและระยะสั้น อันได้แก่ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว หุ้นกู้ และการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา โดยศึกษาในเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าการชำระและการไถ่ถอนการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ได้แก่ การจัดตั้ง การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและการชำระบัญชี และการจ่ายคืนเงินลงทุน และการบัญชีเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ วิธีการจัดตั้ง การจำหน่ายหุ้น การจัดทำงบการเงิน การเพิ่มหรือลดทุนหุ้นทุนซื้อคืน ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ การจัดสรรกำไรสะสม และการเลิกบริษัทและการชำระบัญชี การคำนวณกำไรต่อหุ้น และการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งการแสดงรายการและหลักการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ