กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น 

(สำหรับสาขาการจัดการการปกครองท้องถิ่น)

รายละเอียดวิชา:

ประวัติและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิและเสรีภาพ ในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง เทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและใช้กฎหมายท้องถิ่น กรณีศึกษา การใช้กฎหมายในการจัดการปกครองท้องถิ่น