กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำหรับสาขาการจัดการการคลัง)

รายละเอียดวิชา:

พื้นฐานของกฏหมายรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย ปกครอง ความหมาย ที่มา ลักษณะพิเศษของกฎหมายปกครอง หลักการจัดโครงสร้างทางปกครอง หลักพื้นฐานของกฎหมายปกครอง โดยเฉพาะหลักความชอบด้วยกฎหมาย การกระทำทางปกครอง สัญญาทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงาน หลักพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเขตอำนาจศาลปกครองและศาลอื่น ลักษณะและประเภทของคดีปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา วิธีพิจารณาของศาลปกครอง หลักกฎหมายในการควบคุมการกระทำและนิติกรรมทางปกครอง