ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นพลเมือง

รายละเอียดวิชา:

แนวคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป ประเภทของกฎหมายและขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญา กฎหมายแพ่งและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย