จริยธรรมสำหรับนักบริหารภาครัฐ

(สำหรับสาขาการจัดการการปกครองท้องถิ่น)

รายละเอียดวิชา:

ความรู้พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐานในการจัดการปกครองสาธารณะ หลักการจัดการปกครองที่ดี ค่านิยมในสังคมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และความเป็นธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมในการบริการสาธารณะ