ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : NU111202
version : 1
ชื่อวิชา : ศาสตร์ทางการพยาบาล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิด กระบวนทัศน์ และทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมและการพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Evolution of nursing sciences, concepts, paradigms, and theories in nursing, concept of holistic nursing and humanized nursing care, concept of cultural diversity, nursing theory application in nursing practice, nursing process and its application