คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน การควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคได้แก่ แบคทีเรีย รา และ ไวรัส กลไกการทำให้เกิดโรคของเชื้อจุลินทรีย์ และโรคติดเชื้อความเกี่ยวข้องของจุลชีววิทยากับสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และเภสัชกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge in microbiology, immunology, microbial growth control,pathogenic microorganisms including bacteria, fungi and viruses, mechanisms of pathogenesis, infectious diseases, correlationof microbiology to environment, industrial and pharmacy