แนวคิดทางวิทยาการระบาด ขอบเขต แนวคิดหลายสาเหตุของการเกิดโรค การวัดการป่วยและการตาย การพรรณนาการกระจายของโรค วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การควบคุมและป้องกันโรค และการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพยาบาลชุมชน และการดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน