ใช้สำหรับจัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าทำงานที่สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น