สอบปลายภาคในรายวิชา NU127102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์