วิธีการเชิงตัวเลขขั้นแนะนำ การประมาณฟังก์ชั่นโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ ค่าคลาดเคลื่อนจากการคำนวณ รากของสมการ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าโดยใช้วิธีค่าผิดพลาดกำลังสองน้อยที่สุด การหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์การหาคำตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ ปัญหาค่าเฉพาะ