คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยาที่สัมพันธ์กับการออกฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยาในร่างกาย และผลทางเภสัชวิทยาของเมตาบอไลท์ ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างกับคุณสมบัติชีวภาพของยากลุ่มต่างๆ กรณีศึกษา