ฝึกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับฝึกการดำเนินงานวิจัย เช่น การเตรียมวัสดุและเครื่องมือ การเตรียมเชื้อ และกล้าเชื้อจุลินทรีย์การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การหมัก การเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้ง การอภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง