วิธีสถิติ การจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็นขั้นแนะนำ ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานทางรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอย สหสัมพันธ์และการทำนายการพยากรณ์และตีความแนวโน้ม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ