รหัสวิชา : NU112204
version : 1
ชื่อวิชา : การพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพยาบาลแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และการฟื้นฟูสภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย คือ ปัญหาในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี ระบบต่อมไร้ท่อ การติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบผิวหนัง มะเร็ง การได้รับอุบัติเหตุและสาธารณภัย การสูญเสีย ความเศร้าโศก และการดูแลในระยะท้ายของชีวิต
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Holistic nursing and health promotion in adult clients with acute and critical illnesses, chronic illness and rehabilitation related to common health problems including gastrointestinalsystem, liver and biliary system, endocrine system, infection and immune system, neurological system, musculoskeletal system, integumentary system, cancer, accident and disaster, grief loss and end-of-life care