ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกับชนิด แหล่งกำเนิด ระบาดวิทยา ความเป็นพิษ ผลต่อสุขภาพและปัญหาสังคมจากสารพิษและสารเสพติดที่สำคัญต่างๆ ที่มีโอกาสเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิติประจำวัน ได้แก่กลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่น สารหลอนประสาท สารกดและกระตุ้นประสาทกลาง แอลกอฮอล์ กรดขด่าง,สารละลาย, โลหะหนัก, สารระเหยและแก๊ส สารเติมแต่งและสารปนเปื้อนในอาหาร การจัดการตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง