รหัสวิชา FA402601 ชื่อวิชา English for Performing Arts
จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
ประเภทวิชา วิชาแกน หลักสูตรศิลปะการแสดง
สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร กิตติก้อง
รูปแบบการสอน Online โดยใช้ KKU e-learning เรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์กับอาจารย์
จากสื่อออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่อาจารย์จัดให้ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ใน/นอกห้องเรียน/Project Based
เริ่มต้นการเรียน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดการเรียน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายรายวิชา ศัพท์เทคนิคทางการแสดงและการบริหารจัดการแสดง
จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางภาษาอังกฤษ ทางด้านศิลปะการแสดง