แบบทดสอบหลังจากการอบรม "จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Science)" เสร็จสิ้น

 หมายเหตุ ข้อสอบจะเปิดให้ทําหลังจากการบรรยายจบลง และ ปิดรับข้อสอบเวลา 23:59 น. ของวันอบรม (4 สิงหาคม 2565)
  • ข้อสอบสําหรับช่วงเช้า (เปิด 12:00 น.)
  • ข้อสอบสําหรับช่วงบ่าย (เปิด 16:15 น.)