ทางผู้ดูแลระบบ KKU Exam ได้ทำการสร้างรายวิชานี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างรายวิชา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ลองเข้ามาลองทำแบบทดสอบ (Quiz) ในระบบ KKU Exam โดยมีแบบทดสอบอยู่ 2 รูปแบบ ได่แก่..
1. ทดลองเข้าทำข้อสอบในระบบผ่าน Web browser (ไม่มีการล็อกหน้าจอ)
2. ทดลองเข้าทำข้อสอบในระบบ โดยมีการล็อกหน้าจอ -> เป็นการเปิดใช้งานร่วมกับโปรแกรม Safe Exam Browser (SEB) เพื่อเป็นการล็อกหน้าจอขณะสอบของผู้สอบ และจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการสอบ
 (คลิก) ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ KKU Exam 
 คลิกปุ่ม Enrol me  -> เพื่อเข้าเป็นสมาชิกในรายวิชา

ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใช้งานระบบ KKU Exam ตอบแบบประเมินผลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ KKU Exam ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ
ขอบพระคุณค่ะ / ครับ  🙏