เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลายกลุ่ม กลุ่มที่รับผิดชอบคือกลุ่ม 4