เปิดสอน ภาคปลาย/2563 ชั้นปีที่ 3-4 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการเปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องเตรียมจัดสอบ ระบบออนไลน์