ประวัติมีนวิทยาและการศึกษามีนวิทยา รูปร่างและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกล้ามเนื้อ ระบบโครงร่างภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายของเสียและการปรับสมดุลร่างกาย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การจัดหมวดหมู่ของปลา และปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย

ภูมิสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และระบบพิกัดโคออร์ดิเนท ชนิดและโครงสร้างของข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดและมูลฐานทางด้านการรับรู้จากระยะไกล ชนิดของข้อมูลทางด้านการรับรู้ระยะไกล การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ

ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และพิกัด โคออร์ดิเนท ชนิดและโครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดและพื้นฐานทางด้านการรับรู้จากระยะไกล
ชนิดของข้อมูลทางด้านการรับรู้จากระยะไกล การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากระบบสานสนเทศเชิงพื้นที่

เปิดสอน ภาคปลาย/2563 ชั้นปีที่ 3-4 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการเปิดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ต้องเตรียมจัดสอบ ระบบออนไลน์

การจัดสอบออนไลน์ วิชา โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์