ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และพิกัด โคออร์ดิเนท ชนิดและโครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดและพื้นฐานทางด้านการรับรู้จากระยะไกล
ชนิดของข้อมูลทางด้านการรับรู้จากระยะไกล การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากระบบสานสนเทศเชิงพื้นที่