ภูมิสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และระบบพิกัดโคออร์ดิเนท ชนิดและโครงสร้างของข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดและมูลฐานทางด้านการรับรู้จากระยะไกล ชนิดของข้อมูลทางด้านการรับรู้ระยะไกล การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ