ประวัติมีนวิทยาและการศึกษามีนวิทยา รูปร่างและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกล้ามเนื้อ ระบบโครงร่างภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายของเสียและการปรับสมดุลร่างกาย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก การจัดหมวดหมู่ของปลา และปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย